Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2279
Title: Phương pháp chuyển đổi qua lại giữa các đặc tả hình thức cho các hệ chuyển trạng thái
Authors: Lê Văn, Hùng
Issue Date: 11-Jan-2017
Abstract: Luận văn đã trình bày được bối cảnh, tính cần thiết của việc chuyển đổi qua lại giữa các đặc tả hình thức cho các hệ chuyển trạng thái, từ đó đưa ra phương pháp chuyển đổi qua lại giữa các loại đặc tả. Luận văn đã trình bày được phương pháp đặc tả hình thức cho các hệ chuyển trạng thái sử dụng hệ chuyển trạng thái gắn nhãn (Labeled Transition System – LTS) và các hệ chuyển trạng thái sử dụng đặc tả bởi hàm lôgic. Ngoài ra luận văn cũng đã trình bày được các khái niệm cơ bản như hệ chuyển trạng thái an toàn, trạng thái an toàn, trạng thái lỗi, phương pháp ghép nối song song, … Luận văn cũng đã trình bày được phương pháp kiểm chứng sử dụng đặc tả bằng LTS và phương pháp kiểm chứng sử dụng đặc tả sử dụng hàm logic. Từ đó đưa ra phương pháp chuyển đổi giữa hai loại đặc tả này và chứng minh tính đúng đắn của phương pháp. Ngoài ra, luận văn trình bày công cụ thực nghiệm giúp tự động hóa thực thi việc chuyển đổi giữa các loại đặc tả và đã tiến hành thực nghiệm việc chuyển đổi đó.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2279
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KTPM_K21_LeVanHung_LuanVan.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open
KTPM_K21_LeVanHung_Tomtat.pdf915.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.