Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2250
Title: TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT MÔ HÌNH HÓA LUỒNG TƯƠNG TÁC IFML TRONG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
Authors: Tạ Xuân, Khiêm
Issue Date: 11-Jan-2017
Abstract:  Giới thiệu về phát triển ứng dụng hướng mô hình và lập trình ứng dụng di động. Tập trung tìm hiểu về kỹ thuật phát triển ứng dụng hướng mô hình nhằm áp dụng trong lập trình ứng dụng di động. Tìm hiểu về xu hướng mới trong lập trình đi động hiện nay: Lập trình di động đa nền tảng, các công cụ và ưu nhược điểm của chúng.  Tìm hiểu và trình bày về kỹ thuật mô hình hóa luồng tương tác. Tìm hiểu sâu hơn về phát triển ứng dụng hướng mô hình với kỹ thuật mô hình hóa luồng tương tác cũng như cách tiếp cận cho kỹ thuật sinh mã tự động. Phạm vi ứng dụng nói chung và khả năng ứng dụng cho nền tảng di động nói riêng.  Vận dụng và thực nghiệm kỹ thuật mô hình hóa luồng tương tác IFML trong quá trình phát triển ứng dụng di động MealNote. Xây dựng một phiên bản khác của ứng dụng MealNote sử dụng phương pháp truyền thống nhằm so sánh, đánh giá kỹ thuật IFML. Đề xuất các tiêu chí đánh giá kỹ thuật IFML dựa theo các báo cáo khoa học, nghiên cứu liên quan.  Đưa ra đánh giá về kỹ thuật mô hình hóa luồng tương tác một cách chi tiết dựa trên các tiêu chí chính cho quá trình phát triển/sử dụng ứng dụng di động. Các ưuđiểm và các điểm hạn chế của kỹ thuật IFML, các loại ứng dụng có thể áp dụng IFML cũng như các ưu/nhược điểm của IFML trong quá trình phát triển ứng dụng di động.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2250
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan_Van_Luan_Van_TaXuanKhiem_K20.pdf5.96 MBAdobe PDFView/Open
Tom_Tat_Luan_Van_TaXuanKhiem_K20.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.