Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2164
Title: THỰC THI THUẬT TOÁN MUSIC TRÊN KIT DSPTMS320C6713
Authors: Nguyễ n Đức Anh
Issue Date: 2011
Abstract: Mụ c tiêu chính củ a khóa lu ận là th ực thi thu ật toán MUSIC trên kit DSP TMS320C6713 c ủ a Texas Instrument, với các cấu trúc anten m ảng khác nhau như ULA, UCA... Vì vậy trọng tâm củ a khóa lu ận là mô phỏng thu ật toán MUSIC v ới các cấu trúc m ảng khác nhau , t ừ đó tìm các gi ải thu ật để tri ển khai thu ật toán trên kit DSP. Chi ti ết khóa lu ận bao g ồm 5 chương: Chương 1: Thực hi ện thu ật toán MUSIC v ới các cấu trúc anten m ảng ULA, UCA: th ực hi ện vi ệc mô phỏng thu ật toán sử dụ ng chương trình Matlab, từ đó đánh giá ưu, nhược đi ểm củ a thu ật toán v ới các cấu trúc anten khác nhau. Chương 2: Gi ới thi ệu cơ bản v ề kit DSP TMS320C6713. Chương này phân tích các đặc đi ểm củ a kit, từ đó nêu lý do sử dụ ng kit để th ực thi thu ật toán MUSIC . Ti ếp đó gi ới thi ệu môi trường giao ti ếp v ới kit là chương trình Code Composer Studio, và nghiên cứu kh ả năng tích h ợp gi ữa Code Composer Studio và Matlab qua tính năng “Real Time Data Exchange” . Chương 3: Th ực thi thu ật toán MUSIC trên kit TMS320C6713: nêu lên các công vi ệc th ực hi ện được và các kết qu ả đạt được trong th ực tế. Cuối cùng là ph ần kết lu ận và hướng phát tri ển ti ếp theo cho khóa lu ận .
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2164
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat.pdf212.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.