Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2103
Title: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ CÁC TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG CHUYỂN ĐỔI NGƯỢC CÓ KÍCH THƯỚC NANOMET NỀN YTRI PHA TẠP Er3+, Yb3+
Authors: Nguyễn Thái, Minh
Keywords: NaYF4, Phát quang chuyển đổi ngược, Upconversion
Issue Date: 15-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2103
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ NanoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.