Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2100
Title: ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC CHẤT MÀU NHẠY SÁNG RUTHENIUM ĐẾN TÍNH CHẤT PIN MẶT TRỜI CHẤT MÀU NHẠY SÁNG
Authors: Nguyễn Tài, Lương
Keywords: DSSC, chất màu nhạy sáng, Dye-sensitized
Issue Date: 15-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2100
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ NanoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.