Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2074
Title: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG XỬ LÝ VĂN BẢN LUẬT GIAO THÔNG
Authors: Nguyễn Hà, Thanh
Issue Date: 19-May-2016
Abstract: Mặc dù nhu cầu pháp lý của xã hội ngày một cao, hệ thống pháp luật của Việt Nam vẫn còn nhiều điểm chồng chéo, liên tục thay đổi, gây khó khăn cho việc tiếp cận, áp dụng, sử dụng và thực thi pháp luật. Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của các kỹ thuật học máy đặc biệt là kỹ thuật sử dụng mạng nơron nhân tạo, nhiều ứng dụng thông minh đã ra đời và giúp ích rất nhiều cho cuộc sống con ngƣời. Trong giới hạn của một khóa luận tốt nghiệp của sinh viên, đề tài nghiên cứu giải quyết bài toán đặt ra là xây dựng chƣơng trình có khả năng phát hiện các câu luật giao thông có hình thái khác nhau nhƣng biểu hiện ý nghĩa giống nhau. Hƣớng tiếp cận chính để giải quyết vấn đề là sử dụng kỹ thuật nơron nhân tạo trong học máy. Cách thức tiến hành thực nghiệm của đề tài phù hợp để chứng minh tính khả thi của phƣơng pháp và có đƣợc những kết quả bƣớc đầu khá ấn tƣợng, mở ra triển vọng cho các ứng dụng chất lƣợng cao trong xử lý các vấn đề pháp lý.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2074
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[Final]Khoaluan_NguyenHaThanh_K56_UET.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.