Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2071
Title: THỰC HIỆN THUẬT TOÁN DELTA – SIGMA TRONG NHẬ N BIẾT CHUY ỂN ĐỘNG
Authors: Đỗ Thị Hồng Hạnh
Issue Date: 2011
Abstract: Cùng với đà phát tri ển củ a công ngh ệ và khoa h ọc kỹ thu ật, công ngh ệ giám sát m ới cũng luôn có nh ững phát tri ển vượt bậc. Trong đó, các h ệ th ống giám sát thông minh có rất nhi ều ứng dụ n g trong các lĩnh v ực như an ninh, quân sự, qu ản lý, đi ều khi ển tự động… Tùy vào từng ứng dụ ng củ a h ệ th ống giám sát mà yêu cầu nh ững quá trình x ử lý khác nhau nhưng tất cả đều đặc bi ệt quan tâm đến các đối tư ợng chuy ển động. Vì v ậy, bài toán phát hi ện vùng có chuy ển động (tương ứng v ới sự chuy ển động củ a các đối tư ợng) là bước cơ bản đầu tiên và là m ột giai đoạn quan trọng củ a h ầu h ết các h ệ th ống giám sát bởi nó giúp tìm ra các đối tư ợng cần quan tâm trong h ệ th ống, ti ết ki ệm chi phí và đơn gi ản hóa cho các bước phân tích và x ử lý ti ếp theo. Do v ậy n ội dung đề tài khóa lu ận củ a em là th ực thi mô hình hóa phần cứng m ột thu ật toán phát hi ện chuy ển động cụ th ể Delta – Sigma trong phát hi ện chuy ển động . Đầu tiên tác gi ả trình bầy nh ững v ấn đề cơ bản v ề bài toán phát hi ện chuy ển động và các phương pháp phát hi ện chuy ển động. Ti ếp theo đánh giá ưu nhược đi ểm m ột số thu ật toán phát hi ện chuy ển động cụ th ể trong phương pháp trừ n ền, m ột phương pháp phát hi ện chuy ển động cơ bản. Các chương ti ếp theo mô tả thi ết kế ph ần cứng củ a thu ật toán Delta – Sigma và quá trình ki ểm chứng mô ph ỏng thi ết kế. Cu ối cùng tác gi ả kết lu ận n h ững đi ều đã đạt được và đưa ra hướng phát tri ển trong tương lai.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2071
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat.pdf131.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.