Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1983
Title: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TẦM HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG RADAR THỤ ĐỘNG SỬ DỤNG TÍN HIẾU PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH QUẢNG BÁ
Authors: Vũ, Huy Du
Keywords: Radar thụ động
Bistatic radar
Issue Date: May-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1983
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Điện tử Viễn thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
duvh - tóm tắt.pdf220.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.