Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1895
Title: TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG CÁC ĐẶC TRƯNG KHÍ ĐỘNG TRÊN VẬT BAY SỬ DỤNG PHẦN MỀM MULTIPHYSICS
Authors: Lê, Văn Tùng
Keywords: Khí động học
vật bay
mô phỏng Multiphysics
Issue Date: 2016
Abstract: Khóa luận này sẽ tập trung trình bày về các tính toán đặc trưng khí động, sau đó xây dựng mô hình mô phỏng nhằm thu thập một số đặc trưng khí động cơ bản trên vật bay, sử dụng phần mềm COMSOL Multiphysics.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1895
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG CÁC ĐẶC TRƯNG KHÍ ĐỘNG.pdf120.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.