Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1751
Title: Mô phỏng dòng chảy có vật cản tính tới ảnh hưởng của nhiệt độ bằng phần mềm ANSYS/Fluent
Authors: Vũ, Đình Bình
Keywords: CFD
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1751
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54H Vu Dinh Binh.pdf277.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.